EBF Championship by KTA | Results
Results for Israel

Singles
NameGenderG1G2G3G4G5G6TotalAVG
Ido Daviv ZlufBoys1831821762342152161206 201
Roy YeheneBoys2331742161661732081170 195
Gil LapidotBoys135142156170153189945 157,5
Amit WaiszBoys174100155176144148897 149,5

Doubles
NameGenderG1G2G3G4G5G6TotalAVG
Roy YeheneBoys1892032111441972491193 198,8
Ido Daviv ZlufBoys1761541621602101781040 173,3
Gil LapidotBoys165160158160180157980 163,3
Amit WaiszBoys180150132193149167971 161,8

Team
NameGenderG1G2G3G4G5G6TotalAVG
Roy YeheneBoys1692122141871861781146 191
Ido Daviv ZlufBoys1921921871731692071120 186,7
Amit WaiszBoys202187152168150120979 163,2
Gil LapidotBoys108138152162148138846 141

All Event
#NameGenderDoublesTeamSinglesTotalAVG
32Roy YeheneBoys1193114611703509 194,9
52Ido Daviv ZlufBoys1040112012063366 187
88Amit WaiszBoys9719798972847 158,2
90Gil LapidotBoys9808469452771 153,9