EBF Championship by KTA | Results
Results for Malda Susuri , Kosovo (Women)

Singles
G1G2G3G4G5G6TotalAVG
161127169156201152966 161

Doubles
G1G2G3G4G5G6TotalAVG
149159182150170154964 160,7

Doubles Mixed
G1G2G3G4G5G6TotalAVG
1871371851621751871033 172,2

Team Mixed
G1G2G3G4G5G6TotalAVG
141120141142118161823 137,2

All Event
#SinglesDoublesDoubles MixedTeam MixedTotalAVG
2596696410338233786 157,8